ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
27 ก.พ. 55 สอบ O-Net
ในวันที่ ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ทุกคน ต้องเข้าสอบ O-Net  โดยสอบที่สนามสอบโรงเรียนวัดคุ้งยาง
วิชาการ
26 ม.ค. 55 เตรียมสอบ Pre O-Net
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  เตรียมทดสอบ แบบทดสอบ  Pre O-Net  ในวันที่ ๒๖ มกราคม  ๒๕๕๕
วิชาการ