ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

 

           โรงเรียนวัดโบสถ์  มุ่งเน้นจัดการเรียนรู้พัฒนาเต็มตามศักยภาพสู่ความเป็นเลิศทแวดางวิชาการ    มีพื้นฐานการใช้เทคโนโลยี    สุขภาพดี    มีคุณธรรม  นำพัฒนาสิ่งล้อม