ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางบุญรอด ภาคภูมิ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย