ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางกาญจนา หนูสอน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์