ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางบุญทิน มาดหมาย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ