ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายประโยชน์ ชะอุ้ม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ